O zariadení

Na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva zo dňa 26.6.2002 a na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 720 zo dňa 26.6.2002 a v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov bola dňom 30.6.2002 príspevková organizácia Poliklinika Veľké Kapušany zrušená bez likvidácie.

Všetok majetok, práva a záväzky zrušenej Polikliniky Veľké Kapušany podľa § 6 zákona č. 13/2002 Z. z. (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov prešli dňom 1.7.2002 na Polikliniku Veľké Kapušany n. o. .

Zakladateľmi Polikliniky n. o. sú:

– Slovenská republika – Ministerstvo zdravotníctva SR a Poliklinika Veľké Kapušany “CAFARNEUM n. o.”